Handelsbetingelser

Betaling

Alle anførte priser fra Vikartimen.dk er baseret på årlig forudbetaling af abonnementsydelsen, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Ved undtagelsesvis manglende eller forsinket betaling er Educas ApS berettiget til at debitere den rentesats som er aftalt parterne imellem med tillæg af rykkergebyr på DKK. 100 pr. gang. Renten er pt. 2,5 % pr. måned. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto.

Educas ApS er berettiget til at overdrage opkrævning af betaling for produktet til tredjepart.


Fortrydelsesret

Da den leverede ydelse er en tjenesteydelse, er der ikke 14 dages fortrydelsesret, uagtet om ydelsen bestilles over internettet.


Opsigelse

Kunden skal senest 1 måned før næste abonnementsperiode opsige abonnementet. Abonnementet skal opsiges skriftligt.


Reklamation & Ansvar

Educas ApS baseres på et driftsikkert og gennemtestet system, men fejl kan undtagelsesvis forekomme.

Reklamation angående mangler skal meddeles Educas ApS snarest og senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har modtaget faktura eller konstateret en mangel. I det omfang Educas ApS er ansvarlig over for køberen, er Educas ApS ansvar begrænset til direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger m.v. Educas ApS påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold overfor tredjemand.

Såfremt der opstår problemer af teknisk karakter, er Educas ApS alene forpligtet til at foretage afhjælpning. Såfremt problemet skyldes fejlagtig anvendelse af teknologier eller dele heraf, forbeholdes fakturering efter gældende takster. Såfremt Educas ApS tilbyder reparation eller udbedring af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at ophæve handlen eller til at kræve nogen form for erstatning, som følge af mangler.

Educas ApS er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.


Misbrug

Det udleverede brugernavn og kodeord er strengt fortroligt og må kun anvendes af skolen og dens personale, hvormed aftale er indgået. Dette, hvad enten der er tale en prøveperiode eller en abonnementsaftale.

Forbruget af opgaver forudsættes endvidere at følge et normalt forbrug, hvilket vil sige, at opgaverne hentes i opgavebanken i takt med det aktuelle behov for dækning af materiale til vikartimerne.

Såfremt der konstateres forsætlig misbrug af brugernavn, kodeord og forbrug af opgaver, skal den registrerede skole erlægge en bod på DKK. 5.000,00 pr. overtrædelse, medmindre et almindeligt erstatningskrav vil medføre et større beløb. 

Indholdet på Vikartimen.dk, herunder opgaverne eller dele heraf, må ikke anvendes efter abonnementets eller prøveperiodes udløb. Sker dette, kan misbruget underlægges ovenstående bod.


Copyright og andre rettigheder

Alt materiale på og i forbindelse med www.vikartimen.dk - billeder, grafik, tekster, hardware, programkode m.v. - tilhører Vikartimen eller de respektive rettighedshavere. Samtlige rettigheder til domæne, varemærke m.v. tilhører Vikartimen. 

Hel eller delvis mangfoldiggørelse, overdragelse, distribution eller enhver form for lagring samt fremvisning af indholdet for andre end den direkte berettigede, må ikke ske uden forudgående utvetydig og skriftlig tilladelse fra Educas ApS og eventuelle andre rettighedshavere.


Force Majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af Educas ApS eller Educas ApS leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import-/eksportforhold eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Educas ApS muligheder for at levere eller yde den pågældende service. Educas ApS har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen, eller en del af den, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Educas ApS kan i tilfælde af force majeure ikke gøres ansvarlig for tab hos køberen som følge af manglende levering.


Lovvalg og værneting

Tvistigheder i anledning af samhandlen skal afgøres efter de til enhver tid gældende regler efter dansk ret. Der er aftalt værneting ved Byretten i Odense. Såfremt begge parter ønsker det, kan en tvist løses som voldgift ved Byretten i Odense, hvor retspræsidenten udpeger en voldgiftsdommer.


Forbehold

Der tages forbehold for alle ændringer uden varsel, såsom trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produktets specifikationer.


Vikartimen.dk er ejet af Educas ApS CVR: 26404037